Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het aanspreekpunt voor leden van het team en ouders. De rol van de MR is vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven met dit verschil dat zowel vertegenwoordigers uit het bedrijf (het team) als de aandeelhouders (de ouders) zitting hebben.

De MR werkt als volgt; wanneer het bestuur belangrijke koerswijzigingen in het beleid van de school voorstelt heeft het de instemming van de MR nodig. Bovendien heeft de MR het recht om advies te geven over alle zaken aangaande het functioneren van de school.
Tot onze taken behoort bijvoorbeeld het schoolontwikkelingsplan, de schoolgids, het aannamebeleid, vaststellen vakantie/studiedagen en de financiën van onze school.

 

Ouders en/of teamleden die ideeën, vragen of opmerkingen hebben over het beleid van de school kunnen de leden van de MR direct aanspreken of mailen ( mr@deterpweesp.nl)


De MR komt circa zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de MR. De schooldirecteur is in elk geval bij een gedeelte van de vergadering aanwezig om plannen toe te lichten en mededelingen te doen.

 

De wet geeft aan de MR een aantal bijzondere rechten: het adviesrecht en het instemmingsrecht. Instemming betekent dat de MR haar goedkeuring dient te verlenen aan besluiten die worden genomen.

 

Instemmingsrecht
Elke geleding heeft instemmingsrecht over de zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan de school.
De ouders in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht over de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, verandering grondslag van de school, beëindiging, inkrimping of uitbreiding van de school, overdracht, omzetting of fusie van de school, aangaan, verbreken of wijzigen van duurzame samenwerking met andere instellingen. Vooral de betrokkenheid van de ouders bij het opstellen en vaststellen van het schoolplan en de schoolgids is belangrijk.
De teamgeleding moet haar instemming verlenen aan besluiten over het formatieplan van de school, het werkreglement, de nascholing, de verlofregeling, de taakverdeling en taakbelasting en de functiebeoordeling.

 

Adviesrecht
Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over de taakverdeling binnen de schoolleiding, nieuwbouw of belangrijke verbouwing en het beleid met betrekking tot aanstelling en ontslag van het personeel. Verder geldt, dat de onderwerpen waar de oudergeleding instemmingsrecht heeft, de teamgeleding advies moet geven en omgekeerd.

 

GMR
De Terp maakt deel uit van Florenten Basisscholen, waarin meerdere scholen zijn verenigd. 

Door het samengaan van deze scholen worden niet alleen zaken op schoolniveau besloten, maar ook op bovenschools niveau. Voor de dagelijkse gang van zaken is hiervoor de directeur-bestuurder van de stichting verantwoordelijk.
Om de medezeggenschap op een juiste wijze vorm te geven is er naast een MR op elke school ook een bovenschoolse MR, de GMR. In de GMR zitten van verschillende scholen vertegenwoordigers van het personeel en één van de ouders. De GMR heeft verder op een zelfde wijze overleg als de MR maar heeft hierbij contact met de directeur-bestuurder.

Sommige onderwerpen zullen dus per school worden besproken en andere bovenschools. De stelregel hierbij is dat de medezeggenschap de zeggenschap volgt. Heeft over een bepaald onderwerp de schooldirecteur iets te zeggen, dan zal het een zaak zijn van de MR. Is het een onderwerp voor de bovenschoolse directeur, dan wordt het besproken met de GMR.

Als je achter de schermen van het onderwijs wilt kijken en meepraten en je bent bereid je te verdiepen, kan het werk voor de MR heel zinvol en dus leuk zijn.

 

Samenstelling

personeelsgeleding:   

  • Erik Lemke / tijdelijk vervangen door Ron Boerebach
  • Janpieter Corbeek

Oudergeleding:

  • Jill Pilster
  • Helen van Wegen

 

 

NOTULEN:

Notulen 4-2-2016

Notulen 17-10-2017

Notulen 23-1-2018

Notulen 3-4-2018

Notulen 23-6-2021