Klachtenregeling

De Stichting Spirit heeft het model klachtenregeling vanuit de Besturenraad voor het Christelijk onderwijs overgenomen en zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van deze organisatie. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op de juiste wijze worden afgehandeld. De klachtenregeling stelt de ouders in staat om, wanneer zij het gevoel hebben niet voldoende bij de leerkracht of de directie terecht te kunnen, extern hulp te zoeken.

 

Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van kinderen, de inrichting van de schoolorganisatie, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van de kinderen, discriminerend gedrag, seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten. Per school is een vertrouwenscontactpersoon benoemd. De contactpersoon voor de school kan de degene die de klacht indient verwijzen naar de vertrouwenspersoon, die door het bestuur is aangesteld. Voor onze school zijn dat juf Trees en meester Erik. Zij zijn er overigens niet alleen voor klachten, maar ook voor allerlei soorten problemen. Te denken valt aan problemen in de thuissituatie, sociaal-emotionele problemen.

 

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon begeleidt degene die de klacht indient desgewenst bij de verdere procedure en verwijst, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties. De volledige klachtenregeling is op school verkrijgbaar.

 

De contactpersoon voor onze school is: Dhr. W. de Ruijter (0294 – 480817)

 

De vertrouwenspersoon voor onze vereniging is: Dhr. J. van Baars (0294 – 254190)

 

Het adres van de Landelijke Klachtencommissie is: Postbus 907, 2270 AX Voorburg Tel. 070 – 348 11 80