Leerlingzorg

Interne Begeleiding

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en hebben coördinerende en begeleidende taken. Zij helpen de leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Zij voeren ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.

Vaak is het zo dat de leerkracht een hulpvraag heeft, dan gaat de IB’er dit onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. Waar nodig schakelen zij externe professionals in.

Onze school heeft twee intern begeleiders:

Zorg in de groep

De leerkracht is de eerste die zorg verleent aan kinderen. Na de algemene instructie zijn er momenten waarop de leerkracht individueel of in een klein groepje verlengde instructie geeft. 
Onze lesmethodes en het werken met Snappet in groep 4 t/m 8 biedt ook goede mogelijkheden om te differentiëren bij kinderen.

Leerlingvolgsysteem

Bij de kleuters volgen we hun ontwikkeling met het Pravoo-Leerlingvolgsysteem. Door te observeren kijken we waar de kinderen zijn in hun ontwikkeling en welke onderwijsbehoefte zij hebben. De informatie wordt in gesprekken met ouders gedeeld.

In groep 3 t/m 8 is het verplicht om te werken met een Leerlingvolgsysteem en methode-onafhankelijke toetsen.
Voor de tussenmetingen (januari/juni) maken we gebruik van de toetsen van CITO. 
In groep 8 volgt een Eindtoets, dit is de toets van Route 8.

 

Remedial Teaching (RT)

Onder remedial teaching verstaan we het individueel of in groepjes geven van extra hulp aan
kinderen die moeilijkheden ondervinden bij rekenen, lezen/taal, spelling of schrijven/motoriek, werkhouding/planning.
De procedure van begeleiding die vooraf met de ouders wordt besproken verloopt als volgt:
De leerkracht signaleert het probleem en maakt een handelingsplan (plan van ondersteuning), eventueel in overleg met de intern begeleider. Dit gebeurt voor de duur van zes á acht weken.
De leerkracht gaat terug tot het niveau, waarop het kind de leerstof wel beheerst en bouwt van daaruit op. Remedial teaching kan inhouden dat een deel van het normale programma op een andere manier wordt herhaald.
Na zes tot acht weken vindt de evaluatie plaats. Dan wordt vastgesteld of het handelingsplan wordt gestopt, bijgesteld of voortgezet. Aangezien de RT-tijd op school beperkt is, komen alleen kinderen met een kortlopend, duidelijk omlijnd (leer)probleem in aanmerking voor hulp door de RT.
Kinderen met een meer structureel probleem komen in aanmerking voor een eigen programma.
Ook bij remedial teaching wordt, net als in de klas, aan kinderen eisen gesteld. Het kan voorkomen dat uw kind ook wat werk voor thuis meekrijgt.

Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Zowel leerkrachten als intern begeleiders hebben te maken met zorgtrajecten voor leerlingen en het streven is om leerlingen zolang als mogelijk binnen het regulier onderwijs te houden. Pas wanneer de school dermate handelingsverlegen is dat de leerling echt niet meer geboden kan worden wat deze nodig heeft, komt het verwijstraject naar het SBO of SO in zicht.
Sinds een aantal jaar wordt er op De Terp nauw samengewerkt met het Samenwerkingsverband Unita binnen het MultiDisciplinair Overleg (MDO). Het MDO dat in vroege samenwerking plaatsvindt met de ouders, de leerling, de leerkracht en een externe deskundige zoekt naar mogelijkheden om de onderwijsbehoeften van de leerling te kunnen
bedienen en de handelingsverlegenheid van de school op te heffen. In deze MDO trajecten is het streven om passend onderwijs te realiseren binnen de mogelijkheden van de school.
Passend Onderwijs, dat wil zeggen thuisnabij en aansluitend op de individuele onderwijsbehoeften.

 

Aanpak pesten

De school heeft een pestprotocol waar naast de dagelijkse aandacht voor de omgang met elkaar, afspraken staan hoe we pesten willen tegengaan of indien nodig oplossen.

pestprotocol <