Inschrijven

Toelatingsbeleid Weesp

In de gemeente Weesp bestaat sinds 2014 een gezamenlijk toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen.
Het aanmelden en het toedelen van een plaats op een basisschool verloopt bij alle basisscholen op dezelfde wijze. Uitgangspunt is dat elk kind een gelijke kans heeft op een plaats op een basisschool en de keuzevrijheid van ouders zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Daarnaast heeft deze gezamenlijke aanpak tot doel om een goed onderwijsaanbod, gespreid over heel Weesp te behouden.

De deelnemende scholen/besturen zijn:

• Jozefschool (bestuur: ASKO)               

• Brede School Kors Breijer (bestuur: Florente)

• De Hobbedob (Talent Primair) 

• De Terp (bestuur:Florente)

• De Triangel (bestuur: Talent Primair)

• Van der Muelen-Vastwijkschool (Florente)

 

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden vanaf de tweede verjaardag en bent op tijd als u dit doet vóór de sluitingsdatum. De exacte sluitingsdatum die voor u van toepassing is, staat verderop in deze brief vermeld.
Om uw kind aan te melden, is het noodzakelijk dat u een aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend bij de school van uw eerste voorkeur inlevert. Dit aanmeldingsformulier staat op de website van de scholen en kunt u ook op de scholen krijgen. Hierbij is het van belang dat u op het formulier zoveel mogelijk basisscholen (tenminste 4) in volgorde van voorkeur opgeeft. Ook als een ouder broertje of zusje op de school van uw eerste voorkeur zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldingsformulier inlevert. In dit geval is het niet nodig meerdere voorkeuren te vermelden.

Na afgifte van het aanmeldingsformulier op de school van uw eerste keuze, ontvangt u per e-mail een bewijs van aanmelding, waarop staat met welke gegevens uw kind geregistreerd staat.
Controleer of alle gegevens correct zijn verwerkt en neem z.s.m. contact op met de school indien dit niet het geval is.

 

Aanmelden kinderen uit Weespersluis of Leeuwenveld
Voor kinderen die in Weespersluis (komen) wonen is per 2018 Brede School WeesperRijk gestart (besturen: ASKO, Spirit en Talent Primair). In afwachting op de oplevering van de nieuwbouw is deze nieuwe school op de tijdelijke locatie Papenlaan 99 beschikbaar voor alle groepen. De informatie in dit document geldt alleen voor de aanmelding in groep 1. Voor de overige groepen geldt een andere procedure, die is te vinden op www.bsweespersluis.nl.
Alleen als u in Weespersluis of Leeuwenveld woont of komt wonen, kan u uw hun kind voor deze school aanmelden door het aanmeldformulier op Papelaan 99 in te leveren. U bent dan verzekerd van een plaats op deze school.
Indien gewenst kan u op het aanmeldformulier ook andere scholen in Weesp opgeven. In dat geval gelden de regels voor de plaatsing die deze zes scholen hanteren. Belangrijk om te weten is het volgende: Als u in Weespersluis of Leeuwenveld komt wonen of woont en uw kind op een van de bestaande 6 basisscholen inschrijft, hebt u totdat de scholen in Weespersluis hun stichtingsnorm hebben bereikt geen mogelijkheid om over te stappen naar een van de basisscholen in Weespersluis.

 

Het toedelen van plaatsen
Drie keer per jaar komen de directeuren van de basisscholen en een afvaardiging van de medezeggenschapsraden en de schoolbesturen bijeen om alle aanmeldingen voor een bepaalde periode te verwerken. De plaatsing verloopt geautomatiseerd. Het moment van aanmelden (tussen 2 jaar en de sluitingsdatum) speelt hierbij geen rol.
Tijdens de plaatsing worden eerst de kinderen geplaatst van wie al een ouder broertje of zusje op de school zit; zij zijn op deze school gegarandeerd van een plaats. Daarna komen de overige aanmeldingen van de kinderen die in de gemeente Weesp woonachtig zijn, aan bod. Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal geloot worden. Indien hiervan sprake is,
loot uw kind mee in volgorde van de door u opgegeven scholen en alleen op de scholen waarvoor u uw voorkeur opgegeven heeft.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, worden kinderen die mogelijk extra aandacht/ondersteuning nodig hebben, naar evenredigheid op de zes scholen geplaatst. Hierbij wordt de opgegeven volgorde van voorkeursscholen strikt gevolgd.

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u uiterlijk vijf maanden voordat hij/zij 4 jaar wordt, bericht op welke school een plek gereserveerd is. Daarna volgt de definitieve inschrijving.

N.B. Wanneer u in Weespersluis of Leeuwenveld komt wonen of woont en u heeft uw kind bij Brede School Weespersluis aangemeld, geldt de bovenstaande werkwijze niet. U bent verzekerd van een plaats op deze school.

 

Sluitingsdata inleveren aanmeldingsformulier
Het is belangrijk dat u het aanmeldingsformulier op tijd bij de school van uw eerste voorkeur inlevert en hierbij in volgorde meerdere scholen van voorkeur opgeeft. De uiterste inleverdatum is afhankelijk van de geboortedatum van uw kind (zie tabel hieronder).
Het aanmeldingsformulier moet op de genoemde datum in bezit van de school zijn. Is dit geen werkdag, dan zal het formulier uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaand aan de genoemde datum op de school ingeleverd moeten zijn:

 

Periode Uw kind is geboren tussen Sluitingsdatum
1. 1 januari - 30 april vóór 1 juni
2. 1 mei - 31 augustus vóór 1 november
3. 1 september - 31 december vóór 1 maart

 

Toelichting:
– Wanneer kind geboren is in periode 1 of 2: lever dan het aanmeldingsformulier in vóór de genoemde datum in het voorafgaande jaar waarin uw kind 4 jaar wordt;
– Wanneer uw kind geboren is in periode 3: lever dan het aanmeldingsformulier in vóór 1 maart van het jaar waarin uw kind 4 jaar wordt.

Op de websites van alle basisscholen vindt u informatie over het onderwijs en hun activiteiten. Wij raden u aan om meerdere scholen te bezoeken voordat u uw aanmeldingsformulier inlevert.

 

Bijzondere regeling voor kinderen die vier jaar of ouder zijn
Deze regeling is niet van toepassing voor kinderen die vier jaar of ouder zijn. In dit geval dient u met de scholen contact op te nemen met de vraag of in de betreffende jaargroep een plaats beschikbaar is.

Invoer:

Uw naam *
Uw telefoonnummer
Uw e-mail *
Naam van uw zoon/dochter *
Geboortedatum van uw zoon/dochter *
 
Vragen of opmerkingen
* Verplichte velden